แคล้มป์รัดเสา

    แคล้มป์รัดเสา ใช้ในการรัดแบบงานหล่อเสาคอนกรีตเพือป้องกันการเบ่งข องแบบ สามารถใช้งานได้สะดวกรวดเร็วทำให้แบบที่หล่อได้รูปทรงตามที่ต้องการ FLAT TYPE ANGLE TYPE CHANNEL TYPE