แบบเหล็กคอนกรีต แบบมุมนอก

The Outside Corner Form is designed to form the external right angle edge line of a structure.

แบบมุมนอก ใช้ประกอบกับแบบเรียบ ในการหล่อผนังด้านนอกทีเป็นมุมฉาก